По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът "Ученически практики" има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
 • За първа година Спортно училище, гр. Сандански през учебната 2014/2015 г. участва в проекта "Ученически практики" с 8 ученика от X клас обучаващи се по професията "Помощник-треньор" , специалност "Спорт" със спортове: футбол и плуване. Партньори на училището за провеждането на практика са спортните клубове на територията на Община Сандански: Сдружение "ОФК Вихрен-Сандански" и ОСД "БАДМИНТОН КЛУБ САНДАНСКИ-2014". Практиката е с продължителност 240 ч. и се провежда в реална работна среда на спортните бази на клубовете-партньори на училището по проекта.

  Екип по проекта при Спортно училище, град Сандански:

  1. Функционален експерт организатор ученически практики: Николай Марков - директор
  2. Консултант за избор на практика: Радослава Булакиева - учител по информатика и ИТ
  3. Наблюдаващи учители:
 • Панталей Маникатов - учител спортна подготовка - футбол
 • Стоян Стоянов - учител спортна подготовка - плуване и бадминтон
 • 4.Наставници:
 • Владимир Каракичев - Сдружение "ОФК Вихрен-Сандански"
 • Божидар Граматиков - ОСД "БАДМИНТОН КЛУБ САНДАНСКИ-2014"