По-бързо, по-високо, по-далече!

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


 • Издаване на диплома за средно образование

 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане на държавни зрелостни изпити

 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 • Издаване на Свидетелство за професионална квалификация

 • Заявление за издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства, дипломи
 • Разяснения

  Образец на документ


 • Преместване в Спортно училище град Сандански

 • Преместване от Спортно училище град Сандански

 • Заявление за издаване на Удостоверения и свидетелства за валидиране на ПК по част от професия

 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 • Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 • Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 • Декларация за ползване на лични данни

 • Заявление за допускане до приемен изпит

 • Заявление за записване в Спортно училище – гр.Сандански

 • Заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация

 • Заявление за прием в общежитие

 • Заявление за отписване от общежитие

 • УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГР.САНДАНСКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО № 9105-184/29.05.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА