Учейки другите, човек учи и себе си!

МОИТЕ ЦЕЛИ СА:

ОСНОВНА ЦЕЛ:

computer
  • Осмисляне свободното време на учениците и развитие на интелектуалния и личностния им потенциал.
  • Ограничаване на рисковото поведение извън училище чрез разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на обучение и активното им ангажиране в тях.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

  • Организиране на извънкласни и извънучилищни форми на работа, в които информатиката и информационните технологии намират приложение.
  • Увеличаване на интереса към училището и превантивни мерки срещу отпадането нa ученици поради безпричинни отсъствия.
  • Подготовка и насърчаване участието на учениците в олимпиади и състезания.
  • Създаване на възможности за получаване на допълнителни знания.
  • Развитие на професионални и социални умения и компетентности.
  • Разширяване на възможностите за личностна изява на учениците.
  • Засилване на съзнанието за общностна принадлежност.
  • Формиране на активна гражданска позиция у младите хора.