Учейки другите, човек учи и себе си!

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

I. ЛИЧНИ ДАННИ

 • Име: Радослава Бойкова Булакиева
 • Настояща месторабота: Заместник-директор по учебната дейност и старши учител по КМИТ и ИТ в Спортно училище, гр. Сандански
 • Националност: Република България
 • Адрес: гр. Сандански, ул. „Воден” № 11
 • Рождена дата: 1980 г.
 • Заемана длъжност: ЗДУД и старши учител по КМИТ и ИТ
 • Педагогически стаж: 21 години
 • ПКС: IV
 • E-mail: rpanova@abv.bg; radoslava.bulakieva@edu.mon.bg

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ

 • Висше образование
  • 16.09.1998 г. – 03.07.2002 г.
  • Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
  • бакалавър
  • Специалност Информатика, професионална квалификация - Информатик
  • 26.11.2001 г. – 05.06.2002 г.
  • Югозападен университет „ Неофит Рилски“ - Благоевград
  • Учител по информатика
  • Свидетелство за професионална квалификация
  • 23.11.2004 г. – 17.04.2006 г.
  • Югозападен университет „ Неофит Рилски“ - Благоевград
  • Учител по математика
  • Свидетелство за професионална квалификация
 • Средно образование
  • 15.09.1995 г. – 29.06.1998 г.
  • СООУ„П. Кр. Яворов“ - гр. Сандански
  • средно
  • Предпрофесионална подготовка "Бизнес и финански"

  III. ТРУДОВ СТАЖ

  • 01.09.2014 Г. ДО МОМЕНТА
  • Спортно училище, град Сандански
  • ЗДУД и старши учител по КМИТ и ИТ
  • 16.09.2002 Г. – 09.07.2014 Г.
  • Професионална техническа гимназия, град Сандански
  • Старши учител по информатика, ИТ и математика

  ІV. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Майчин език: български
  Други езици:
  - Английки език: Ниво на четене: основно; Ниво на писане: основно; Ниво на разговор: основно.
  - Немски език: Ниво на четене: основно; Ниво на писане: основно; Ниво на разговор: основно.
  - Френски език: Ниво на четене: основно; Ниво на писане: основно; Ниво на разговор: основно.

 • СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

 • ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • 1. Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади;
  2. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания и конкурси;
  3. Администратор на ДЗИ и "Безопасно училище";
  4. Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;
  5. Преподавателска заетост - през учебната 2023-2024 година:
  • Заместник-директор по учебната дейност
  • Компютърно моделиране и информационни технологии в VI-VII клас
  • Информационни технологии в VIII, IX и Х клас

  6. Преподавателска заетост - през учебната 2022-2023 година:
  • Заместник-директор по учебната дейност
  • Компютърно моделиране и информационни технологии в V-VI клас
  • Информационни технологии в VII-IX клас

  7. Преподавателска заетост - през учебните 2020-2021 и 2021-2022 година:
  • Заместник-директор по учебната дейност
  • Информационни технологии в V-X клас

  8. Преподавателска заетост - през учебната 2019-2020 година:
  • Информационни технологии в V-X клас
  • Математика в V, VI, VIII, IX, X клас
  9. Председател на МО, стипендии и квалификационна дейност и проекти в СУ.
  10. Секретар-протоколчик на ПС.

 • ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Работа с приложен софтуер:
  • Windows 98, NT, XP, 7, 8, 10
  • TCP/IP, FTP, Internet (e-mail www)
  • Pascal, C++, HTML, CSS
  • Adobe Photoshop, CorelDraw, Windows Movie Maker, Web Page Maker
  • MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
  • OpenOffice.org
  Работа със специализиран софтуер:
  • AdminPro, AdminRD и др.
  • МАШИНОПИС
 • ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • - AdminPro, AdminRD, НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - Модул "Институции" (НЕИСПУО)

  - Създаване и обновяване на интернет страницата на Спортно училище, гр. Сандански

  - Изготвяне на всякакви рекламни материали необходими на училището – емблема на Спортно училище, дипломи и свидетелства за основно образование, табла със снимки, обяви, флайери, грамоти, визитни картички, рекламен клип и други.

  - Преподавател в ЦПО "СД Камелита – ПЖ-ЖИЛКОВ“ от май 2007 г. до момента по различни компютърни дисциплини за безработни и работещи по програма „Аз мога повече“ към Бюрото по труда в гр. Сандански.