По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРАВИЛНИЦИ


 • Правилник за дейността на училището

 • План за дейността на училището

 • Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитието

 • Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернет

 • Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 г.
 • Форми за обучение в СУ през учебната 2021-2022 г.

 • Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г.

 • Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2021-2022 година

 • Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в Спортно училище

 • Етичен кодекс за учебната 2021-2022 г.

 • Училищна програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище

 • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване децата и ученици от уязвими групи

 • Училищни правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

 • Дневен режим през II срок на учебната 2021-2022 г.

 • Правила за използване на електронен дневник за учебната 2021-2022 г.

 • План-програма за действие 2022 г. за Безопасност на движението по пътищата