По-бързо, по-високо, по-далече!

НОВИНИ

 • ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

 • от 01.ХІ.2017 г. до 05.ХІ.2017 г. (вкл.) - отново на училище на 06.ХІ.2017 г.
 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 09.Х.2017 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Учебен план на паралелката.
  • Правилник за дейността на училището.
  • Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
  • Отчитане резултатите от входните равнища от изучаваното през учебната 2016/2017 година по различните учебни предмети.
  • График за контролни и класни работи на учениците за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • График за допълнителния час на класния ръководител за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • Други.