По-бързо, по-високо, по-далече!

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕНДАР


Заповед на МОН за график учебно време през 2019/2020 година


Начало на учебната година: 02.09.2019 г.

Ваканции през учебната 2019/2020 година:

Есенна: 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.

Коледна: 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

Междусрочна: 05.02.2020 г.

Пролетна за І-ХІ клас: 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Пролетна за ХІI клас: 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Провеждане на ДИ за СПК:

05.06.2020 г. – Държавен изпит по теория на СПК


Начало на втория учебен срок: 06.02.2020 г.


Край на втория учебен срок:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)

16.06.2020 г. – V-VI клас (16 учебни седмици + 2 седмици за обучение по вид спорт)

30.06.2020 г. – VII-ХІ клас (18 учебни седмици)


Лагери:

Спортен лагер: 02.09.2019 г.- 13.09.2019 г.

Летен възстановително-тренировъчен лагер: 22.07.2020 г.- 31.08.2020 г.