По-бързо, по-високо, по-далече!

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ


I.УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник за дейността на училището
 • План за дейността на училището
 • Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитието
 • Училищни учебни планове за учебната 2018/2019 г.
 • Концепция за развитие на училището 2016-2020 г.
 • Мерки за повишаване качеството на образованието
 • Училищна програма за превенция на ранно напускане на ученици от училище
 • Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване децата и ученици от уязвими групи
 • Дневен режим на училището за учебната 2018/2019 г.

 • ЗАЯВЛЕНИЯ

 • Заявление от родителя/настойника до класен ръководител за освобождаване на ученик/чка до 3 дни
 • Заявление от родителя/настойника до директора за освобождаване на ученик/чка до 7 дни

 • ДОКЛАДИ

 • Доклад от учител за санкции и похвали на учениците
 • Доклад от класен ръководител за спиране на регистриране на отсъствия по уважителни причини поради болест

 • ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПИСМА

 • Предупредителни писма за санкции на учениците

 • УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

 • Уведомително писмо за направени отсъствия по неуважителни причини
 • Уведомително писмо за спиране на месечни надбавки на учениците
 • Уведомителни писма за санкции на учениците

 • БЮДЖЕТ

  2018 година
 • Бюджет за 2018 година
 • Първо тримесечие за 2018 година
 • Второ тримесечие за 2018 година
 • Трето тримесечие за 2018 година

 • ЗАПОВЕДИ

 • Заповед на ММС за промяна на ДПП за свободните места

 • СТИПЕНДИИ

 • Вътрешни правила за получаване на стипендии
 • Документи за подаване за получаване на стипендии
 • Списък на учениците, получаващи стипендия за I срок на учебната 2018/2019 година

 • II.РАЗНИ


  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

 • Какво е тормоза? Разликата между него и насилието
 • Училищни правила за действие при случаи на тормоз и насилие сред учениците
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
 • Презентация на тема "Не на насилието" - изготвена от Жасмина Костадинова - ученичка в 6 клас

 • 2. ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЗА НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Министерство на образованието и науката (МОН)
  Сайт за реформата в предучилищното и училищното образование
  МОН Електронно учебно съдържание по класове и предмети
  Национален образователен портал
  Рейтингова система на висшите училища

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ


  http://ucha.se/ - Уча.се - бързо, лесно, интересно. - Видеоуроци, представени в достъпен вид с много илюстрации, тестове и упражнения за 6 до 11 класове.
  http://kaksepishe.com/ - Как се пише на книжовен, диалогичен и дигитален български език
  http://znam.bg - Български портал на знанието  
  http://uroci.net/ - Безплатни компютърни уроци
  http://www.myschoolbel.info/Books.html - сайт за Български език и литература
  http://bg.wikipedia.org/wiki - Уикипедия
  http://itbg.edubg.net - Работни тетрадки по ИТ за 9 и 10 клас
  http://www.it.start.bg/ - ИТ информация
  http://www.historybg.com - Информация по история и цивилизация
  http://www.socialninauki.com - Информация по история, география и психология
  http://www.chemgeneration.com/bg/ - Информация по Химия и опазване на околната среда
  http://www.videouchitel.com/bg/videos.html - Видеоуроци по Математика
  http://ktaneva.alle.bg - Информатика и информационни технологии
  https://fizika1.wordpress.com/презентации/ - Информация по Физика и астрономия

  КНИГИ

  КНИГИ ЗА ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ

  "Списък лятно четене" - изготвила Бойка Орешарова - преподавател по БЕЛ
  http://www.slovo.bg/

  http://www.reader.bg/e-books.html